Energofórum konferencia

Inteligentné meracie systémy

Odborný program druhého dňa konferencie ENERGOFÓRUM® 2015 - elektrina začal blokom prednášok so spoločnou témou inteligentné meracie systémy (IMS). Prvé inštalácie majú za sebou prevádzkovatelia regionálnych distribučných sústav. Štefan Džačko zo spoločnosti Východoslovenská distribučná, a.s. (VSD) vo svojom príspevku najprv informoval aký prístup bol pri zavádzaní IMS použitý v okolitých krajinách (buď tzv. selektívny roll-out alebo full roll-out) a následne vysvetlil zvolený prístup SR. Rozhodnutie pre IMS padlo u nás v roku 2012 a stanovený bol selektívny roll-out so základnou výberovou podmienkou pre ročnú spotrebu, ktorá má byť väčšia alebo rovná 4 MWh. Následne, v roku 2013, boli rozhodnutia o postupe a pravidlách zavádzania IMS premietnuté a schválené vo Vyhláške MH SR č. 358/2013. Východoslovenská distribučná ako jeden z troch regionálnych PDS má cca 630 tis. zásobovaných odberných miest. Do konca roku 2020 je plánovaná inštalácia 100 000 IMS. Aktuálne je vo VSD zrealizovaných cca 3 800 elektromerov. Do konca roku 2015 bude k dispozícii funkčné dátové a komunikačné centrum IMS. Čo sa týka skúseností s technológiami, Identifikovali zatiaľ nedostatočnú spoľahlivosť PLC dostupnej na trhu (pilot v časti PCL negatívny), GSM komunikácia je podľa skúseností VSD bez problémov. U odberateľov zaznamenali pozitívne ohlasy na IMS v kombinácii s portálom eDSO (portál VSD). Zlatí partneri konferencie, spoločnosti Atos IT Solutions and Services, s.r.o., a IBM Slovensko, spol. s r.o., zaviedli účastníkov do sveta informačných a komunikačných technológií, ktoré ako uviedol vo svojom príspevku Peter Chochol zo spoločnosti Atos, prenikajú nie len do energetiky ale aj do bežného života a prinášajú rapídne zmeny. Zdôraznil, že rôzne tzv. SMART technológie a služby však musia vedieť navzájom komunikovať a pre koncového odberateľa musia byť výsledky ich činnosti zrozumiteľne prezentované, ideálne s pridanou hodnotou. Predstavil ako sa k týmto výzvam stavia Atos v rámci svojich projektov. Témou príspevku Michala Osladila zo spoločnosti IBM bolo využitie nových technológií pri správe a údržbe zariadení pomocou prediktívnych modelov a produktu IBM Watson. O projekte Medzinárodné centrum excelentnosti pre výskum inteligentných a bezpečných informačno-komunikačných technológií a systémov hovoril Martin Liška, zastupujúci Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky, patriaci pod Fakultu elektrotechniky a informatiky. Projekt je spolufinancovaný z prostriedkov EÚ a je zastrešený Agentúrou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ. Na riešení sa zúčastňujú partneri Atos IT Solutions and Services, s.r.o., Slovenská technická univerzita v Bratislavesféra, a.s. Spoločne od februára 2014, kedy projekt začal, sa venujú výskumu problematiky inteligentných sietí, veľkých objemov dát (z angl. Big Data) a bezpečnosti dát spojenej s kryptografiou. Koniec realizácie projektu je naplánovaný na október 2015. Výstupy sú dostupné aj na internetovej stránke www.sfera.sk v sekcii Novinky.