Energofórum

Obchodné podmienky

KONFERENCIA ENERGOFÓRUM
 • Organizátorom konferencie ENERGOFÓRUM® a poskytovateľom služieb je spoločnosť:

  SFÉRA, a.s.
  so sídlom: Twin City A, Karadžičova 2, 811 08 Bratislava
  IČO: 35 757 736
  DIČ: 2020212007
  IČ DPH: SK2020212007

 • Záujemca o účasť na konferencii vypĺňa online registračný formulár, ktorý je zároveň záväznou prihláškou a stáva sa objednávateľom. Registrácia sa považuje za záväznú objednávku.
 • Základný účastnícky poplatok bez ubytovania zahŕňa vstup na konferenciu, organizačné zabezpečenie, materiálovo-technické zabezpečenie, občerstvenie, obed a večeru podľa programu konferencie a záznam z konferencie (po dobu 14 dní).
 • Základný účastnícky poplatok v režime online zahŕňa prístup k internetovému vysielaniu konferencie, organizačné zabezpečenie, materiálovo-technické zabezpečenie a záznam z konferencie (po dobu 14 dní).
 • Poplatok za konferenciu je potrebné zaplatiť pred konaním konferencie. Celkovú sumu s DPH objednávateľ uhradí prevodom na bankový účet SK28 1100 0000 0026 2304 0147. Ak sa konferencia nekoná v mesiaci, v ktorom organizátor prijme platbu, zašle objednávateľovi daňový doklad k prijatej platbe. Vyúčtovaciu faktúru vystaví organizátor po uskutočnení konferencie. 
 • Objednávateľ môže naraz registrovať viacero účastníkov z rovnakej spoločnosti.
 • Organizátor si vyhradzuje právo prihlášku neprijať v prípade naplnenia kapacity konferenčnej miestnosti. O tejto skutočnosti bude objednávateľa následne informovať.
 • Organizačné pokyny s miestom konania, dátumom, časom, a s ďalšími potrebnými informáciami organizátor zašle všetkým prihláseným objednávateľom/účastníkom včas pred uskutočnením konferencie.
 • Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu programu.
 • Pokiaľ sa objednávateľ nemôže osobne zúčastniť konferencie, môže poslať za seba náhradníka, musí však o tom informovať organizátora písomnou alebo telefonickou formou, najneskôr 1 pracovný deň pred začiatkom konferencie.
 • Zrušenie účasti je možné s nárokom na vrátenie platby najneskôr do 3 dní pred konaním konferencie. Pri zrušení účasti dva a menej dní pred konaním konferencie alebo pri neúčasti na konferencii je splatný celý účastnícky poplatok.
 • Organizátor si vyhradzuje právo zrušiť konferenciu z dôvodu zákazu konania hromadných podujatí nariadením epidemiologických opatrení alebo obmedzení platných na vymedzenom území SR, o čom bude prihlásený účastník včas informovaný. V prípade zrušenia konferencie podľa predchádzajúcej vety sa záväzná prihláška neruší, ale jej platnosť sa presúva na nasledujúci ročník konferencie.
 • Objednávateľ si je vedomý a súhlasí s tým, že z konferencie, ktorej sa objednávateľ zúčastní, je vyhotovovaný audiovizuálny záznam, ktorý je v reálnom, alebo neskoršom čase šírený prostredníctvom služieb internetu alebo iných prevádzkových služieb.  
 • Akékoľvek použitie obrazových alebo audiovizuálnych záznamov z konferencie a online vysielania je možné len s písomným súhlasom organizátora.
 • Dané obchodné podmienky platia aj pre objednávateľov, ktorí využijú inú formu prihlásenia účastníkov na konferenciu ako portál www.energoforum.sk.
AUTORSKÉ PRÁVA
Autorské práva sú vyhradené. Akékoľvek použitie častí alebo celku, najmä rozmnožovanie a šírenie textov, fotografií či grafov akýmkoľvek mechanickým alebo elektronickým spôsobom aj v inom než slovenskom jazyku bez písomného povolenia vlastníka stránok ENERGOFORUM.sk je zakázané.
ZÁVEREČNÉ PREHLÁSENIE
Vzťahy neobsiahnuté v Pravidlách používania portálu ENERGOFORUM.sk sa riadia platnými právnymi normami Slovenskej republiky.
Tieto podmienky používania portálu ENERGOFORUM.sk sú platné a účinné dňom ich zverejnenia.

V Bratislave 11. októbra 2021