Energofórum konferencia

Energetická efektívnosť

Spoločnou témou tretieho bloku prednášok bola energetická efektívnosť. Požiadavky na energetickú efektívnosť v sektore elektroenergetiky, vyplývajúce zo Zákona č. 321/2014 o energetickej efektívnosti, predstavil Miroslav Mariaš, zastupujúci Ministerstvo hospodárstva SR, konkrétne Odbor medzinárodných vzťahov v energetike. Prednáška poskytla prehľad najdôležitejších informácií, zdôraznené boli povinnosti dotknutých subjektov, ktorých nesplnenie by mohlo mať za následok finančný postih. V prednáške tiež upozornil na novely iných zákonov, ktoré boli prijaté v rámci komplexnej transpozície problematiky energetickej efektívnosti v národnej legislatíve (zákon č. 309/2009 o podpore OZE a VU KVET, zákon č. 250/2012 o regulácii, zákon č. 251/2012 o energetike a zákon č. 71/2013 o poskytovaní dotácií). V diskusii zaujímali účastníkov pravidlá pre štrukturálne fondy, energetický audit veľkých energetických podnikov a odborná spôsobilosť pre negarantovanú energetickú službu.

Viac o problematike monitorovania energetickej efektívnosti povedal Jozef Chudej z Ministerstva hospodárstva SR, Sekcia energetiky. Potreba monitorovania vychádza z akčného plánu EÚ pre energetiku, kde bolo stanovených 20 % úspor energie v porovnaní s projekciou do roku 2020 a zo Smernice 2012/27/EÚ o energetickej efektívnosti kde je zakotvené, že každý členský štát zriadi povinnú schému energetickej efektívnosti. Touto schémou sa zabezpečí, aby distribútori energie a maloobchodné energetické spoločnosti dosiahli kumulatívny cieľ úspor do 31. decembra 2020. V podmienkach SR ide o úspory energie v objeme 26 565 000 MWh. Na jeho splnenie je vypracovaný akčný plán, aktuálne 2014 – 2016 s výhľadom do 2020. Zabezpečením prevádzky monitorovacieho systému energetickej efektívnosti bola rozhodnutím MH SR č. 31/2014 poverená Slovenskú inovačná a energetická agentúra.

O konkrétnych opatreniach na podporu, vyhodnocovanie a zlepšenie energetickej efektívnosti hovoril Jaroslav Urblík zo Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s. (ZSSK). súčasťou týchto opatrení je aj informačný systém ISED – nástroj pre multiutilitné riešenie pre všetky energetické komodity v ZSSK, ktorý bol vyvinutý spoločnosťou sféra, a.s. Vďaka nemu získali ucelený prehľad spotreby a nákladov za jednotlivé sledované komodity v rámci energetickej efektívnosti pre celé ZSSK. Významná je tiež podpora procesov a povinností vyplývajúcich zo zákona o energetickej efektívnosti – audity, reporty.  Komplexné výstupy a reporty pre energetické audity boli navrhnuté a verifikované certifikovanými audítormi.