Energofórum konferencia

Domáci trh v európskom kontexte

Druhý blok prednášok bol venovaný významným témam, ktoré ovplyvňujú domáci trh s elektrinou a ich spoločným znakom sú európske iniciatívy.
Ako prvý vystúpil Rastislav Hanulák, advokát zo spoločnosti Capitol Legal Group. Venoval sa návrhu ÚRSO pre novú regulačnú politiku na obdobie 2017 – 2021. Zameral sa primárne na tie, ktoré sa týkajú segmentu dodávky energií. Uviedol, že vecná a cenová regulácia bude podľa týchto opatrení naďalej uplatňovaná a dokonca sprísnená. Neidentifikoval v návrhu také opatrenia, ktoré by priniesli pozitívne zmeny v segmente dodávok. Súlad regulačného rámca v druhej časti konfrontoval s vydanými rozhodnutiami Súdneho dvora EÚ, konkrétne v žalobe Európskej komisie voči Poľsku, na základe ktorej bol dňa 10.9.2015 vydaný príslušný rozsudok (C-36/14). Tento rozsudok by mal mať zásadný vplyv na systémy regulácie v elektroenergetike a plynárenstve naprieč celou EÚ. Regulácia má byť podľa rozhodnutia uplatňovaná ako výnimočný prostriedok za predpokladu súčasného splnenia troch podmienok: všeobecný hospodársky záujem pre reguláciu, ďalej primeranosť rozsahu a spôsobu regulácie vo vzťahu k všeobecnému hospodárskemu záujmu a ako tretia podmienka existencia jasných, transparentných, nediskriminačných a overiteľných pravidiel, ktoré zaručia európskym podnikom rovnaký prístup k národným spotrebiteľom. Na záver doplnil predpokladaný vplyv judikatúry súdov EÚ aj na ďalšie sféry regulácie v SR.
Libor Láznička zo spoločnosti sféra, a.s., predstavil pripravovaný projekt vybudovania vnútrodenného trhu s elektrinou v domácom prostredí. Základné princípy, ktoré OKTE, a.s., ako organizátor trhu s elektrinou na Slovensku uplatňuje pri jeho príprave, vychádzajú z požiadaviek CACM, z praxe na zahraničných trhoch a z aktuálnych požiadaviek platformy XBID. Podrobne vysvetlil navrhnutý budúci mechanizmus fungovania vnútrodenného trhu, zaujímavý najmä pre jeho potenciálnych účastníkov. Očakáva sa, že vybudovanie vnútrodenného trhu prinesie subjektom zúčtovania nástroj na potenciálne zníženie nákladov na odchýlku, vytvorí tiež priestor na zníženie nákladov na regulačnú elektrinu a zvýši bezpečnosť v sústave. Integrácia nášho vnútrodenného trhu s elektrinou s trhmi okolitých krajín by mala pozitívne vplývať na likviditu jej zvyšovaním.
Širší koncept európskeho vnútorného trhu s elektrinou predstavil Blahoslav Němeček zo spoločnosti Ernst&Young. Pre komplexný pohľad na túto problematiku predstavil najprv historický vývoj regionálnych iniciatív, následne status prípravy Network Codes (NC). Ako prvý NC CACM (Nariadenie EK 2015/1222), ktorým sa stanoví rámcový pokyn pre prideľovanie kapacity a riadenie preťaženia), ďalej NC on Electricity Balancing, ktorý upravuje problematiku obchodovania na vyrovnávacom trhu, trhu s podpornými službami a systém zúčtovania odchýlok a nakoniec NC on Forward Capacity Allocation, ktorý upravuje problematiku prideľovania kapacít na obdobie 2 dni a viac, typicky mesiace a roky.
Martin Sliva, zástupca spoločnosti OKTE, a.s., zhrnul vo svojom príspevku aké povinnosti sú zakotvené v Nariadení o integrite a transparentnosti veľkoobchodného trhu s energiou (REMIT) a aké mechanizmy sú pre dotknuté subjekty dostupné na zabezpečenie ich plnenia. OKTE je certifikovaným RRM (z angl. Registered Reporting Mechanism) a od 7. októbra 2015 plní povinnosť oznamovania údajov o transakciách na organizovanom krátkodobom trhu s elektrinou (platforma ISOT) prostredníctvom informačného systému XMtrade®/RRM. Systém OKTE využíva pre nahlasovanie do informačného systému ACER aj obchodná platforma SPX. V rámci prednášky odzneli tiež skúsenosti OKTE s nahlasovaním do systému ARIS po prvom týždni produkčnej prevádzky systému RRM. Predstavená bola tiež druhá fáza implementácie REMIT v prostredí OKTE, ktorou je oznamovanie informácií o OTC transakciách a nomináciách (štandardné dvojstranné kontrakty a tzv. neštandardné kontrakty). Túto povinnosť budú mať dotknuté subjekty od 7. apríla 2016 a OKTE ako certifikovaný RRM ponúka službu sprostredkovania oznamovania informácií o OTC transakciách a nomináciách.