Energofórum

Novela smernice EÚ o pravidlách pre trh s plynom je schválená

5. 4. 2019

Európsky parlament odsúhlasil novelu plynárenskej smernice, čím sa rozšíri pôsobnosť pravidiel EÚ aj na plynovody z tretích krajín. Oddelené vlastníctvo plynárenských prepravných sietí a dodávaného plynu aj prístup tretích strán sa tak budú vzťahovať aj na plynovody, ktorých začiatok je mimo územia EÚ.

Smernica poskytuje Európskej komisii výlučnú právomoc v oblasti dohôd o výstavbe nových plynovodov s tretími krajinami a udeľovania výnimiek. Vnútroštátne orgány budú môcť udeľovať výnimky iba za predpokladu, že nedôjde k poškodeniu hospodárskej súťaže, a iba v rámci prvého roka po nadobudnutí účinnosti nových pravidiel.

Zložité rokovania o podobe novej smernice prebiehali na pozadí napredujúcej výstavby plynovodu Nord Stream 2 medzi Ruskom a Nemeckom. Slovensko je silným oponentom tohto projektu.

Viac o nových pravidlách pre vnútorný trh so zemným plynom sa dočítate v tomto článku.