Energofórum

Generálny partner Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.

6. 10. 2017

Diskusia o dôležitých témach energetiky a vzdelávanie v tomto segmente prebiehalo aj vďaka podpore významného partnera. Už tretíkrát spoločnosť Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s., podporila konferenciu ENERGOFÓRUM® v pozícii generálneho partnera, za čo jej patrí poďakovanie organizátora.

O spoločnosti Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.

Garantuje bezpečné, spoľahlivé, kvalitné a ekonomicky efektívne prevádzkovanie prenosovej sústavy a zabezpečuje jej trvalo udržateľný rozvoj a technologické napredovanie, pričom zohľadňuje princípy ochrany životného prostredia. Ako rešpektovaný subjekt na trhu s elektrinou sa aktívnou spoluprácou so zahraničnými partnermi podieľa na rozvoji európskeho trhu s elektrinou a poskytuje kvalitné služby zákazníkom. Zároveň garantuje transparentný a nediskriminačný prístup k sústave. Spoločnosť ctí princípy spoločensky zodpovedného podnikania, dbá o zhodnocovanie aktív a vytváranie bezpečného a zdravého pracovného prostredia.