Energofórum konferencia

Cez merania k transparentnosti a efektívnosti, 1. časť

Správa a zber nameraných údajov v OKTE, a.s., v súvislosti s uplatnením ustanovení novej legislatívy, boli v centre pozornosti v tretej časti dnešného rokovania  medzinárodnej konferencie ENERGOFÓRUM® 2013 – elektrina, ktorý sa uskutočňuje vo Vyhniach. Libor Láznička, zo spoločnosti sféra, a.s., hovoril o podrobnostiach, ktoré vyplývajú z novej legislatívy a termínoch povinností subjektov na elektroenergetickom trhu. Od 1.7.2013 majú príslušné subjekty povinnosť poskytovať údaje o odovzdávacích a odberných miestach a o výrobe spoločnosti OKTE. Od 1.1.2014 už budú využívané dáta na zúčtovanie odchýlok, dáta na centrálnu fakturáciu a dáta bude spoločnosť OKTE poskytovať subjektom zúčtovania a dodávateľom. Okrem samotných nameraných údajov OKTE potrebuje evidovať aj súvisiace entity, ktoré sú nevyhnutné k tomu, aby bolo možné namerané údaje správne priradiť a ďalej účelne využívať v rámci nadväzujúcich procesov. Identifikácia týchto entít sa zabezpečuje prostredníctvom štandardu EIC (ENTSO-E Energy Identification Code). Tieto identifikátory prideľuje OKTE, ako lokálny vydavateľ EIC kódov, s výnimkou identifikátorov odberných a odovzdávacích miest v sústavách, ktoré prideľuje priamo prevádzkovateľ príslušnej sústavy na základe prideleného trojznakového prefixu. Základným prvkom databázy OKTE je odberné a odovzdávacie miesto (OOM) pripojené do príslušnej sústavy, zabezpečené príslušným typom merania, zaradené do niektorej z bilančných skupín a pridelením dodávateľom elektriny. OKTE k odberným a odovzdávacím miestam eviduje kmeňové údaje, ktoré priebežne aktualizuje príslušný prevádzkovateľ sústavy. OKTE v oblasti výroby spravuje evidenciu výrobcov, výrobných zariadení, generátorov a meracích bodov vo výrobných zariadeniach. Na základe týchto údajov, dokáže OKTE stanoviť rozsah a frekvenciu plánovaných a nameraných údajov, ktoré je výrobca povinný OKTE poskytovať a na tieto účely OKTE vygeneruje meracie body pre výrobné zariadenia a generátory.

OKTE tiež eviduje prepojenia medzi sústavami, medzi výrobňou a sústavou, medzi výrobňou a priamym vedením a medzi sústavou a priamym vedením. Taktiež eviduje dodávateľov elektriny, bilančné skupiny a triedy TDO a ich hodnoty. V súvislosti s využitím nameraných a súvisiacich údajov uviedol, že údaje budú využité na zúčtovanie odchýlok, zúčtovanie rozdielov medzi nominačnými a nameranými hodnotami OOM bez priebehového merania, na centrálnu fakturáciu tarify za systémové služby a tarify za prevádzkovanie systému, na tvorbu bilancií a štatistík a údaje budú poskytované účastníkom trhu a inštitúciám.

Agregáty bude OKTE zostavovať jednotným spôsobom. Výhodou nového systému je, že namerané údaje a súvisiace dáta o jednotlivých OOM a tiež agregované hodnoty pre bilančné skupiny budú sprístupnené na jednom mieste. V súčasnosti dodávatelia a subjekty zúčtovania  získavajú údaje od rôznych poskytovateľov, nový systém by im mal zjednodušiť život.

Pripomenul, že na začiatku  prác na splnenie povinností vyplývajúcich z novej legislatívy bolo OKTE postavené pred veľký problém, komunikovať s obrovským množstvom účastníkov trhu a veľmi prácnym spôsobom sa musela spoločnosť OKTE dopracovať k použiteľným zoznamom prevádzkovateľov sústav a výrobcov.

Úlohy a povinnosti výrobcov, najmä obnoviteľných zdrojov elektriny z pohľadu tohtoročných zmien na trhu s elektrinou priblížil potom Pavol Šimon zo Slovenskej asociácie fotovoltického priemyslu. Podľa neho boli roky 2012-2013 hektické najmä v súvislosti s novou legislatívou – zákonmi NR SR a vyhláškami ÚRSO. „Zmeny v týchto zákonoch boli značné, avšak v čase ich vydania máloktorý výrobca videl a chápal ich dôsledky. Došlo napr9klad k zlúčeniu funkcie predsedu ÚRSO a regulačnej rady. Z hľadiska povinností výrobcov však najdôležitejšia zmena nastala uzákonením právomoci ÚRSO vydať vyhlášku o činnosti organizátora krátkodobého trhu s elektrinou (OKTE, a.s.). Ostatné zmeny sa viac vzťahujú na predajcov elektriny a na ochranu koncového spotrebiteľa“, povedal. Podrobne objasnil problémy, s ktorými v súčasnosti bojujú výrobcovia elektriny  z OZE. Okrem iného uviedol, že napriek tomu, že elektrina z OZE je oslobodená od dane, museli producenti z OZE podávať daňové priznanie. ÚRSO svojou vyhláškou o cenovej regulácii v elektroenergetike (č. 221/2013 Z.z.) zaviedlo okrem iného platbu za rezerváciu výkonu výrobcu - tzv. G-komponent, povedal.  Týmto od 1. 1. 2014 zavádza novú povinnosť pre regionálne distribučné sústavy (RDS) - účtovať tento poplatok. Tiež samotný proces následného účtovania vybraných finančných prostriedkov a ich "premietnutie" do koncových cien elektriny je nejasný.

O informačnom systéme ISED (informačný systém Elektroenergetického dispečingu) ako základnom nástroji na optimalizáciu spotreby trakčnej elektriny podrobne hovoril  Ing. Jaroslav Urblík zo Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s. (ZSSK). Uviedol, že tento systém sa týka hlavne budúcnosti. ZSSK nainštalovala na svojich dráhových vozidlách meranie a vybudovala informačný systém energetického dispečingu, ktorý v blízkej budúcnosti bude určený na zber, spracovanie, vyhodnocovanie, predikciu a archiváciu údajov o priebehoch spotreby trakčnej elektrickej energie, GPS polohy z hnacieho dráhového vozidla a priebehoch spotreby trakčnej elektrickej energie a elektrického predkurovacieho zariadenia. Bude tiež slúžiť na komplexné spracovanie údajov, ktoré zabezpečí plnohodnotnú podporu pri budúcom nakupovaní silovej elektriny na trhu. Pomôže pri odhaľovaní anomálií spotreby trakčnej elektrickej energie (TEE). Umožňuje sledovanie rezervovanej kapacity v reálnom čase, kde je cieľom čo najpresnejší odhad budúcej hodnoty výkonu na základe historických nameraných hodnôt. Jedným z prínosov budú  finančné úspory po prechode na fakturáciu spotreby TEE na základe obchodného merania. Očakáva sa, že ISED poskytne podklady na bližšie skúmanie zvýšenej spotreby trakčnej elektriny, poskytne poznatky na školenia rušňovodičov, umožní odhaliť technické poruchy, pomôže usporiť trakčnú elektrinu a pomôže navrhnúť hnacie dráhové vozidlo alebo vozňov na technickú prehliadku a ďalšie. Pokiaľ ide o úspory, uviedol, že informácie zo systému  umožnia zapojiť rušňovodičov do procesu optimalizácie spotreby, pokiaľ ide o štýl jazdy, napríklad aj vykurovanie vlakových súprav, klimatizácie a podobne. V neposlednom rade umožní rekuperáciu elektriny z hlavného dráhového vozidla a jej využitie na vlastnú spotrebu alebo jej vrátenie do distribučnej siete.

O aktivitách IBM hlavne v oblasti Smart Grids informoval účastníkov János Prikk zo spoločnosti IBM. Povedal, že celé odvetvie energetického priemyslu sa transformuje, vznikajú situácie, kedy aj spotrebiteľ sa môže stať producentom elektriny. Celý systém potrebuje množstvo informácií, ktoré musia byť v rámci energetických subjektov prístupné. Inteligentné meracie zariadenia umožňujú spotrebiteľom poskytovať služby a stať sa súčasťou v rámci inteligentných sietí. Podľa jeho informácie má IBM 80 miliónov kontraktov na inteligentný merač vo svete.

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, pomocou ktorých vylepšujeme naše služby. Viac informácií OK